Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

WYPOCZYNEK dzieci i młodziezy / 20.05.2024 / A. Czopek

Nowe obowiązki dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży mają 6 miesięcy na ich wdrożenie – czyli do 15 sierpnia 2024 r.

Zmiany dotyczą także szerszego niż dotychczas obowiązku weryfikacji kadry w Krajowym Rejestrze Karnym. Obowiązek dotyczy nie tylko obywateli Polski, ale także obcokrajowców, którzy chcą rozpocząć pracę z dziećmi i młodzieżą.

Za niedopełnienie obowiązków ustawodawca przewidział sankcje karne.

Szczegóły w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560).

Przepisy regulujące

Obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji i  nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży:

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629) obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) wprowadziły zmiany w zasadach organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

UWAGA:

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) zmieniająca ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187). W związku z tym zmianie uległ art. 92c ust. 1 pkt 2, art. 92c ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 92d ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 92d ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).  

Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega organizator wypoczynku, który:

   • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
   • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
   • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

Informujemy, że niedopuszczalne jest dokonywania zmian (wg potrzeb organizatora) na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia (karta kwalifikacyjna uczestnika, dziennik zajęć).

Więcej informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie internetowej: www.gov.pl/web/edukacja/wypoczynek

Baza wypoczynku: wypoczynek.men.gov.pl

Materiały do pobrania, obejrzenia

 • Rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452) – pobierz PDF
 • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2021.1548) – pobierz
 • Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora – pobierz PDF
 • Poradnik bezpiecznego wypoczynkulink – www.gov.pl 
 • Informacja o obowiązku weryfikacji kadry wypoczynku – pobierz PDF
 • Informacja dotycząca kursu na wychowawcę i kierownika wypoczynku – pobierz PDF

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024