Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw urzędowych

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
regulują w szczególności przepisy:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.);
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.);
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Główne zasady załatwiania spraw przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

  • zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami, terminowo, bez zbędnej zwłoki,
  • przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
  • przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego,
  • sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy załatwia sprawę niezwłocznie jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów. Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy). Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych w pierwszej lub drugiej instancji, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Kuratorium.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Kuratorium. W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Kancelaria Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odsługuje interesantów w dni robocze w godzinach: 7.30-15.30.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a) (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.p.a. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu), przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024