Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

Uznanie świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego w zagranicznym systemie edukacyjnym

Postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu nie prowadzi się w odniesieniu do świadectw lub innych dokumentów uzyskanych w zagranicznych systemach edukacyjnych dokumentujących zaliczenie roku szkolnego lub ukończenie szkoły, jeżeli ich posiadacz zamierza kontynuować naukę w Polsce w szkole podstawowej bądź ponadpodstawowej. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy podejmuje dyrektor wybranej szkoły.

Uznanie tego samego świadectwa uzyskanego za granicą może być przeprowadzone tylko raz.

Z procedury uznania zwolnione są świadectwa wymienione poniżej w punktach a – d, wobec powyższego mogą być składane bezpośrednio na uczelni, w instytucji lub u pracodawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych opinii i zaświadczeń.

Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,

Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

b) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

c) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),

d) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi. Wykaz umów: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą (formularz nr 1);
 2. Świadectwo:

a) oryginał świadectwa z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille albo duplikat świadectwa z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille albo kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille

Oryginał świadectwa albo jego duplikat albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille wydaną przez właściwy organ państwa, z którego świadectwo pochodzi należy złożyć w przypadku świadectw wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939). Oryginał świadectwa lub jego duplikat przedstawiany jest do wglądu.

Lista państw – stron Konwencji:  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

albo

b) zalegalizowany oryginał świadectwa lub jego duplikat – w przypadku świadectw pochodzących z państw niebędących stronami Konwencji haskiej;

Oryginał lub duplikat świadectwa zagranicznego powinien być zalegalizowany przez:

   • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectw, lub  
   • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
   • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy dołączyć następujące dokumenty, które powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa,  na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia,
b) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami,
c) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą:

   • treści kształcenia,
   • planowanego czasu nauki
   • skali ocen,

d) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie  w państwie w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

4. Tłumaczenie na język polski świadectwa po jego zalegalizowaniu / opatrzeniu apostille  i innych dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane lub poświadczone przez:

   • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
   • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
   • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium  lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
   • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.

5. Upoważnienie (formularz nr 2) – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której wydano świadectwo;

6. Kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzającego dane osobowe właściciela świadectwa.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją można składać przez cały rok.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc, a w sprawach skomplikowanych – dwa miesiące

V. Osoba do kontaktu:

Andrzej Sobieszczański – starszy inspektor, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 52 34 97 876

VI. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1885).

VII. Informacje dodatkowe:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie odsyła oryginałów dokumentów złożonych w sprawie – dokumenty po zakończeniu postępowania należy odebrać osobiście lub za upoważnieniem.

Materiały

Uznanie świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego w zagranicznym systemie edukacyjnym
Uznanie​_świadectwa​_lub​_innego​_dokumentu​_uzyskanego​_w​_zagranicznym​_systemie​_edukacyjnym.pdf 0.22MB

Recognition of certificate or other document obtained in the foreign educational system
Recognition​_of​_certificate​_or​_other​_document​_obtained​_in​_the​_foreign​_educational​_system.pdf 0.22MB

Признание свидетельства или иного документа полученного в зарубежной образовательной системе
Признание​_свидетельства​_или​_иного​_документа​_полученного​_в​_зарубежной​_образовательной​_системе.pdf 0.23MB

Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu / Application for recognition of certificate issued abroad
Wniosek​_uznianie​_świadectwa​_lub​_innego​_dokumentu.pdf 0.71MB

Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu / Application for recognition of certificate issued abroad
wniosek​_uznianie​_świadectwa​_lub​_innego​_dokumentu.doc 0.11MB

Заявление о признании свидетельства или иного документа, полученного в зарубежной образовательной системе
Wniosek​_-​_Заявление​_о​_признании​_свидетельства​_или​_иного​_документа,​_полученного​_в​_зарубежной​_образовательной​_системе.docx 0.04MB

Upoważnienie do odbioru dokumentów / Authorization Letter Template for Document Collection
Upoważnienie​_do​_odbioru​_dokumentów​_Authorization​_Letter​_Template​_for​_Document​_Collection​_—​_kopia.doc 0.03MB

Доверенность на получение документов
Upoważnienie​_do​_odbioru​_-​_Доверенность​_на​_получение​_документов.doc 0.03MB

Potwierdzenie wykształcenia (art. 93a ustawy o systemie oświaty)

Kurator oświaty może przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia wykształcenia w przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji napotyka na trudne do usunięcia przeszkody. Dotyczy to wyłącznie następujących grup osób:

   • osoba o statusie uchodźcy lub pozostająca pod ochroną uzupełniającą lub posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zalecany jest kontakt z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania w celu potwierdzenia wykształcenia. Adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl , tel. +48 22 5512400 w. 5081,  www.kuratorium.waw.pl
   • osoba poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, bądź – w przypadku braku stałego adresu w Polsce, do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Zalecany jest kontakt z kuratorium oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania nostryfikacyjnego.

Dokumenty lub oświadczenia dołączane do wniosku o potwierdzenie wykształcenia
(§ 3 rozporządzenia w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty):

   • oryginał albo duplikat świadectwa lub
   • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia, lub
   • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami, lub
   • informacja o zrealizowanym programie nauczania dotycząca treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen, lub
   • informacja o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień, lub
   • dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże.
   • oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym wykształceniu lub uprawnieniach do kontynuacji nauki oraz o ukończonych szkołach, instytucjach edukacyjnych lub etapach kształcenia za granicą.
   • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, lub
   • dokumenty potwierdzające informacje wymienione w pkt 2-5.
   • dokument potwierdzający prawo pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wnioskodawców niebędących obywatelami polskimi.

Tłumaczenia dokumentów na język polski (§ 4 rozporządzenia w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty)

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

   • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub
   • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
   • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
   • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez podmioty wymienione w pkt 1–4 napotyka na trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie tłumaczenia dokumentów dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń kuratora oświaty.

W postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Materiały

Wniosek o potwierdzenie wykształcenie
Wniosek​_o​_potwierdzenie​_wykształcenie.pdf 0.20MB

Upoważnienie
Upoważnienie​_-​_uznanie​_świadectwa​_lub​_innego​_dokumentu,​_potwierdzenie​_wykształcenia.doc 0.04MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024