Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów państwowych oraz zaświadczeń zlikwidowanych szkół z terenu woj. kujawsko-pomorskiego

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że od 1 września 2017 r. całość przekazanej dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w skonsolidowanym archiwum zakładowym w Bydgoszczy.

Podstawa prawna

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z §24 ust. 1-11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

   • wniosek o wydanie duplikatu (wzór do pobrania poniżej),
   • kserokopia dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy, 
   • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie duplikatu  świadectwa/dyplomu, 
   • upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu. 

Opłata skarbowa

Zgodnie z § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.),  w związku z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) oraz w związku z cz. II pkt 5 załącznika do tej ustawy, za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.  Opłata ta wynosi 26,00 zł.
 
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000
 
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: „PL”
 
Zwolnienie z opłaty skarbowej
Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu  ubóstwa  będą zwolnione z opłaty za wydanie duplikatu zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.poz. 1923 z późn. zm.). 

Informacje o przechowywanej dokumentacji w Kuratorium Oświaty 

W sprawie informacji o wydaniu duplikatów, przechowywanych w Kuratorium szkołach i  placówkach oświatowych prosimy zwracać się do archiwistów z odpowiedniego rejonu. 

Sławomir Wiśniewski – rejon działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. 227
Miasta: Bydgoszcz, Inowrocław, Mogilno, Żnin, Nakło nad Notecią, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Świecie
Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, sępoleński, tucholski i świecki
Tel. 52/34-97-631, e-mail: swisniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl    

Szymon Bylicki – rejon działania Delegatury w Toruniu p. 234
Miasta: Toruń, Grudziądz, Brodnica, Wąbrzeźno, Golub Dobrzyń, Chełmno
Powiaty: toruński, grudziądzki, brodnicki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski i chełmiński.
Tel. 52/34-97-870, e-mail: sbylicki@bydgoszcz.uw.gov.pl  

Anna Malendowicz – rejon działania Delegatury we  Włocławku p. 345
Miasta: Włocławek, Lipno, Rypin,  Radziejów, Aleksandrów Kujawski
Powiaty: włocławski, lipnowski, rypiński, radziejowski i aleksandrowski.
Tel. 52/34-97-613, e-mail: amalendowicz@bydgoszcz.uw.gov.pl    

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty (III piętro, pokój 300) lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Istnieje możliwość złożenia wniosku  za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku posiadania elektronicznego podpisu. Podania przesłane pocztą e-mail, nieopatrzone tym podpisem, nie będą rozpatrywane. 

e-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
 
Wniosek musi spełniać wymagania określone w art. 63 i 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Termin i sposób załatwienia

   • jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu archiwum zakładowego Kuratorium  duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki  nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy – art.35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 
   • jeżeli nie została przedłożona pełna  dokumentacja  wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku, 
   • jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu. 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3:

 • Sławomir Wiśniewski – p. 217
 • Szymon Bylicki – p. 234
 • Anna Malendowicz – p. 345

Informacje dodatkowe

 • wydawane są również zaświadczenia potwierdzające naukę w zlikwidowanych  szkołach/placówkach – nie pobiera się opłat. 

Materiały

Wniosek o wydanie duplikatu
Wniosek​_o​_duplikat.doc 0.04MB

Wniosek o wydanie oryginału świadectwa
Wniosek​_o​_wydanie​_oryginału​_świadectwa.doc 0.04MB

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.doc 0.04MB

Upoważnienie
Upoważnienie.doc 0.02MB

Archiwum – Wykaz szkół Bydgoszcz
Archiwum​_-​_Wykaz​_szkół​_Bydgoszcz.pdf 0.18MB

Archiwum – Wykaz szkół Toruń
Archiwum​_-​_Wykaz​_szkół​_Toruń.pdf 0.19MB

Archiwum – Wykaz szkół Włocławek
Archiwum​_-​_Wykaz​_szkół​_Włocławek.pdf 0.14MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024