Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendia i pomoc uczniom / 09.10.2023

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za rok szkolny 2022/2023

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki 23 uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023.

Zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230 z późn. zm.) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

   • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
   • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
   • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
   • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
   • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Materiały do pobrania

 • Lista stypendystów Ministra Edukacji i Nauki w roku 2023 – pobierz

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024