Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

14.05.2024

Patronaty

Zasady obejmowania honorowym patronatem przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Podstawa prawna art. 51 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Formularz nr 1,
 2. Regulamin przedsięwzięcia,
 3. Program przedsięwzięcia,
 4. Harmonogram przedsięwzięcia.
 5. Upoważnienie do reprezentowania organizatora. 

Punkty 2-5 nie są wymagane w przypadku przedsięwzięć, które ich nie przewidują. Taką informację należy zamieścić we wniosku.

Sposób złożenia dokumentów:

 1. Listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o patronat”.
 2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP: KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY (/KOBYDGOSZCZ/skrytka)
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl załączając zeskanowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami.
 4. Osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, piętro III, p. 300.

Termin składania wniosków:

Wnioskodawca składa wniosek w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski mogą być składane przez cały rok.

Informacje dodatkowe:

 1. Nie podlegają rozpatrzeniu: wnioski złożone bez zachowania terminu i wnioski niespełniające wymogów formalnych. Wnioski nie podlegają uzupełnieniu.
 2. Wnioskodawca jest informowany o sposobie załatwienia pisemnie w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku lub pocztą tradycyjną.
 3. Od odmowy przyznania honorowego patronatu nie przysługuje odwołanie.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych honorowy patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty jest przyznawany jednorazowo na każdą edycję.
 5. Adresaci przedsięwzięcia (dzieci, uczniowie, wychowankowie, nauczyciele szkół lub placówek) nie mogą ponosić żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w organizowanym przedsięwzięciu objętym Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 6. Podmiot, który otrzymał patronat przedkłada sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem w terminie miesiąca od jego zakończenia.
 7. Umieszczenie logotypu Kuratorium Oświaty w Bydgoszcz na materiałach promocyjnych imprezy, wiąże się z tym, że:
  • logotypu nie wolno modyfikować lub przekształcać,
  • logotyp można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz, uwzględniając zasadę, że logotyp musi być wyświetlany z zachowaniem minimalnego odstępu (20 pikseli) od innych graficznych lub tekstowych elementów na stronie oraz nie może być częścią żadnego znaku graficznego innego podmiotu,
  • znaki graficzne innych podmiotów mogą występować na tej samej stronie, na której znajduje się logotyp, z zastrzeżeniem pkt b,
  • nie można umieszczać logotypu w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie są niezgodne z prawem.
 8. Przyznanie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia organizacyjnego, finansowego lub rzeczowego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dla organizatora.
 9. W uzasadnionych przypadkach Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w każdym czasie może cofnąć objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem.

Materiały

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia zasad obejmowania przedsięwzięć edukacyjnych honorowym patronatem – pobierz

Wniosek o patronat – pobierz

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem pobierz

Logotypy

Logo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Rysunek symboliczny książki złożonej z trzech kolorowych kartek i nazwa instytucji.
 • Logotyp KO napis obok, 500×153 PX – pobierz
 • Logotyp KO napis obok, 800×244 PX – pobierz
 • Logotyp KO napis obok, 1000×306 PX – pobierz
 • Logotyp KO napis obok, 2000×611 PX – pobierz
 • Logotyp KO napis pod, 1000×797 PX – pobierz
 • Logotyp KO napis pod, 2000×1594 PX – pobierz
Logo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Rysunek symboliczny książki złożonej z trzech kolorowych kartek i nazwa instytucji.
 • Logotyp KURATOR napis obok, 1000×283 PX – pobierz
 • Logotyp KURATOR napis obok, 2000×565 PX – pobierz
Logo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Rysunek symboliczny książki złożonej z trzech kolorowych kartek i nazwa instytucji.
 • Logotyp KURATOR napis pod, 500×348 PX – pobierz
 • Logotyp KURATOR napis pod, 2000×1390 PX – pobierz
Logo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Rysunek symboliczny książki złożonej z trzech kolorowych kartek i nazwa instytucji.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024