Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Nauczycieli / 24.05.2024 / J. Jendykiewicz-Owczarek

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

Profesorowie Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Logo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Rysunek symboliczny książki złożonej z trzech kolorowych kartek i nazwa instytucji.
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Imię i nazwisko zobacz więcej informacji

Imię i nazwisko zobacz więcej informacji

Imię i nazwisko zobacz więcej informacji

Imię i nazwisko zobacz więcej informacji

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela

/…/

Art. 9i. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora
oświaty.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024