Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Nauczycieli / 14.05.2024

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Składanie wniosków

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że od dnia 1 marca 2017 r., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela, wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

  • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej – SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, znajduje się w rejestrze;
  • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Dyrektor szkoły, korzystając z wyszukiwarki, może, po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

  • informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
  • komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku, który można wysłać po wypełnieniu w postaci papierowej – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 116 51 00 lub za pośrednictwem adresu mailowego: strefa@cie.men.gov.pl

Obowiązek zgłoszenia do CROD informacji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków

W przypadku zawieszenia nauczyciela/dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim uprzejmie prosi o każdorazowe zawiadomienie komisji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia (bez względu na fakt, czy nauczyciel złożył odwołanie od zawieszenia).

Zawiadomienie winno zawierać:

  • dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo/wa, miejsce zamieszkania, numer PESEL, nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • informację o zawieszeniu nauczyciela/dyrektora w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia (dzień, miesiąc, rok). 

Zawiadomienia, o których mowa jest wyżej, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim przesyła w postaci elektronicznej do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych – CROD, prowadzonego przez MEN.

Dane osobowe nauczyciela  usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela albo dyrektora szkoły, sporządzonego odpowiednio przez dyrektora szkoły albo organ prowadzący i przesłanego do rejestru niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia, za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o każdorazowe zawiadamianie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim o zakończeniu okresu zawieszenia nauczyciela.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024