Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Informacje ogólne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W związku ze zmianami systemu awansu zawodowego nauczycieli, które weszły w życie z dniem 1 września 2022 r. oraz przewidzianym okresem przejściowym, służącym płynnemu wdrożeniu zmian, trwającym do 31 sierpnia 2027 r., dokumentacja składana przez nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przyjmuje jedną z dwóch możliwych form, w zależności od systemu w jakim nauczyciel realizował zadania konieczne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego (staż lub praca na stanowisku).

W dalszej części opracowania zostały wymienione dokumenty, które nauczyciel musi złożyć w Kuratorium chcąc ubiegać się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, w zależności od trybu realizacji ścieżki zawodowej.

Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2022 r. – odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego

Akty Prawne:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) – załącznik nr 1
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) – załącznik nr 2
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) – załącznik nr 3

Dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy odbyli staż zgodnie z zasadami obowiązującymi do dnia 31 sierpnia 2022 r.:

 • wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 • wniosek (w dwóch egzemplarzach), który należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie – wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego opracowania,
 • klauzula informacyjna w jednym egzemplarzu, podpisana własnoręcznie – wzór klauzuli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania;
 • kopia dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, jeśli na części/całości dokumentów wnioskodawcy widnieje nazwisko inne niż to, którym się on obecnie posługuje;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki;
 • kopia aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki, które dyrektor winien wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego opracowania;
 • kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki;
 • kopia karty oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki; przy czym nauczyciel, który zakończył staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. składa wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego ocenę pracy za okres stażu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki;
 • opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli -Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
 • jeśli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c ww. rozporządzenia – kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki;
 • jeśli nauczyciel odbywał skrócony staż na podstawie art. 9c ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki.

Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r.

      Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) – załącznik nr 7
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) – załącznik nr 2
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914) – załącznik nr 8

Dokumentacja wymagana od nauczycieli, którzy awans uzyskują zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 1 września 2022 r. (w tym od dyrektora szkoły):

 • wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 • wniosek (w dwóch egzemplarzach), który należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie – wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego opracowania,
 • klauzula informacyjna w jednym egzemplarzu, podpisana własnoręcznie – wzór klauzuli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania;
 • kopia dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, jeśli na części/całości dokumentów wnioskodawcy widnieje nazwisko inne niż to, którym się on obecnie posługuje;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki lub pracodawcę;
 • kopia aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki/pracodawcę;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki/organu prowadzącego, które dyrektor/pracodawca winien wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego opracowania;
 • kopia karty oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki/pracodawcę;
 • opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem; dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz. U. z 2022 r. poz. 1914);
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki jeśli nauczyciel miał prawo do krótszego wymaganego do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego okresu pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9ca ust. ust. 7 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 12 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (jeśli nauczyciel odbywał skrócony staż na stopień nauczyciela mianowanego lub uzyskał stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela obowiązującej do dnia 31 sierpnia 2022 r.).

Dokumentacja wymagana od dyrektorów szkół i osób pełniących obowiązki dyrektora szkoły zawiera (zamiast zaświadczenia dyrektora szkoły) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy, wymaganych do złożenia wniosku.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – NADAWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO DYREKTOROWI SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) nie przewiduje przepisów przejściowych w odniesieniu do awansu zawodowego dyrektorów szkół i placówek. Zatem dyrektor, który nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31 sierpnia 2022 r., obecnie podlega przepisom obowiązującym od dnia 1 września 2022 r. W związku z powyższym dokumentacja dołączana do wniosku składanego przez dyrektora powinna zostać przygotowana zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914).

Wyjątek stanowi nauczyciel, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora zgodnie z art. 9e ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., który może skorzystać z przepisu przejściowego określonego w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Taki nauczyciel-dyrektor składając wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, dokumentację załączaną do wniosku przygotowuje na podstawie §9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH PRZEZ KURATORA POSTĘPOWAŃ

 1. Sposób i miejsce składania dokumentacji.

Całość wymienionej dokumentacji nauczyciel składa w papierowej wiązanej teczce (bez „koszulek”).

Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i podległych delegaturach osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej z dopiskiem: „awans zawodowy”. Korespondencję należy kierować odpowiednio:

 • nauczyciele z terenu byłego województwa bydgoskiego – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
  nauczyciele z terenu byłego województwa toruńskiego – Delegatura Kuratorium w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21 87-100 Toruń,
 • nauczyciele z terenu byłego województwa włocławskiego – Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku, ul. Brzeska 8 87-800 Włocławek.
 1. Terminy składnia/rozpatrywania wniosków.

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia wniosku do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy lub właściwych miejscowo Delegatur, bądź też data stempla pocztowego nadania przesyłki w placówce pocztowej.

 1. Termin rozmowy kwalifikacyjnej

WAŻNE! Ze względu na organizację pracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz konieczność wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela w terminie ustawowym, nie przewiduje się zmiany ustalonych terminów komisji kwalifikacyjnych. Nie będą również uwzględniane prośby kierowane przez wnioskodawców dotyczące ustalenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z powyższym należy dopasować swoje plany osobiste do konieczności uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej.

Obecność wnioskodawcy podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej jest obowiązkowa, bowiem jego udział w rozmowie kwalifikacyjnej stanowi warunek podjęcia przez daną komisję pracy, tj. dokonania analizy dorobku zawodowego nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy, w wyniku czego wnioskodawca uzyskuje bądź nie uzyskuje akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy powiadamia się wnioskodawcę listem poleconym na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

 1. Wydawanie duplikatu decyzji administracyjnej – aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel składa w siedzibie urzędu, w którym przeprowadzane było postępowanie, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm. – załącznik do ustawy cz. II ust. 4 załącznika do ustawy).

Opłatę należy wnieść na konto:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000
.

           Materiały do pobrania

 1. Załącznik nr 1 – Karta Nauczyciela (wersja do dnia 31 sierpnia 2022)
 2. Załącznik nr 2 – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych inny ustaw
 3. Załącznik nr 3 – Rozporzadzenie MEN z 2018 uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 4. Załącznik nr 4 – Wniosek dla nauczyciela, który odbywał staż
 5. Załącznik nr 5 – Klauzula RODO – awans zawodowy
 6. Załącznik nr 6 – zaświadczenie dyrektora dla nauczyciela, który odbył staż
 7. Załącznik nr 7 – Karta Nauczyciela (obecny stan prawny)
 8. Załącznik nr 8 – Rozporządzenie MEiM z 2022 uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 9. Załącznik nr 9 – Wniosek dla nauczyciela oraz dyrektora praca na stanowisku
 10. Załącznik nr 10 – Zaświadczenie dyrektora praca na stanowisku

Strona główna

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024