Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Nauczycieli / 17.04.2024

Nagrody Ministra Edukacji

oraz

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Biuro koordynujące zasady i tryb składania wniosków o przyznanie Nagród Ministra Edukacji i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
informacja telefoniczna – tel. (52) 34 97 632, 
Przyjmowanie wniosków – pok. 230 (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, budynek A, II piętro). Wejście od ul. Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz.
Godziny obsługi klienta: od poniedziałku do piątku 7.30–15.30

Zasady i tryb składania wniosków o nagrody

Terminy składania wniosków dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej:                                                                     

  • Nagrody Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – 17 maja 2024 r.
  • Nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – 28 czerwca 2024 r.

Wszystkie wnioski muszą być złożone w postaci elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w systemie PIKO oraz dodatkowo – w wersji papierowej.

Wersja papierowa powinna być wydrukiem gotowych wniosków przygotowanych w PIKO i opatrzonych  w odpowiednie pieczęcie oraz podpisy. Po otrzymaniu wniosku papierowego w jednym egzemplarzu i potwierdzeniu jego zgodności z elektronicznym oraz zweryfikowaniu jego poprawności, dalsze prace nad wnioskami będą odbywały się wyłącznie na ich elektronicznych wersjach. Zarówno Komisja oceniająca wnioski, jak i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty będą korzystać jedynie z wersji elektronicznej. Składanie wniosków w wersji elektronicznej umożliwi Państwu ponadto śledzenie faktycznego stanu ich realizacji, od momentu wpływu do Kuratorium do ostatecznego rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków w wersji elektronicznej oraz wszystkie niezbędne załączniki zostaną Państwu przekazane w systemie PIKO.

Wnioski złożone na innym formularzu i nie wypełnione w systemie PIKO nie będą rozpatrywane.

I. Dokumentacja przesłana do Kuratorium powinna zawierać:

  1. pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do nagród, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący (wzór zał. nr 1),
  2. wnioski dotyczące kandydatów, przygotowane w formie elektronicznej w systemie PIKO (status gotowy) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją oraz następnie wydrukowane z PIKO, podpisane, opieczętowane i złożone dodatkowo w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu,
  3. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 2).

II. Zasady i tryb przyznawania nagród ministra i kuratora reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1258) oraz art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.).

Kurator Oświaty przyznaje nagrody nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Wskazane jest, żeby wnioskodawcy wzięli pod uwagę zachowanie gradacji nagród tzn. w pierwszej kolejności należy wnioskować o typowanie kandydata do nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, następnie do nagrody Ministra Edukacji.

Jednocześnie przypominam o:

  • konieczności ograniczenia liczby kandydatów do nagród z jednej szkoły/placówki, tak aby nie wpłynęły więcej niż dwa wnioski z jednej szkoły na dany typ nagrody. Ograniczenie liczby wniosków zostało podyktowane wielkością limitu środków finansowych przeznaczonych na nagrody oraz zostało wypracowane doświadczeniem komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród odpowiednio, ministra, kuratora oświaty;
  • konieczności powiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku;
  • staranności w przygotowaniu i wypełnieniu wniosków przez wnioskodawców (błędy ortograficzne, stylistyczne, składniowe, nieprawidłowo tworzone skróty językowe);
  • konieczności złożenia not księgowych, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (po uprzednim powiadomieniu szkoły/placówki przez Kuratorium).

Informuję, że wnioski, które będą zawierały uchybienia formalne, na etapie analizy formalnej otrzymają status ,,błędny” i będą odrzucane. Przyczynę odrzucenia znajdziecie Państwo w polu „komentarz”. Po uzupełnieniu uchybień formalnych w terminie wskazanym przez Kuratorium taki wniosek można będzie złożyć jeszcze raz, powtarzając całą procedurę.

Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

III. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie nagród Ministra/Kuratora.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy przygotować w systemie PIKO oraz dodatkowo w formie papierowej i należy przesyłać listem poleconym na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Wnioski o nagrody”.

W sprawach związanych z nagrodami proszę kontaktować się z inspektorem panią Magdaleną Rajkowską-Liskula pod nr tel. (52) 34 97 632.

W sprawach związanych z działaniem systemu PIKO i przygotowaniem wniosków w wersji elektronicznej proszę kontaktować się ze st. informatykiem panem Robertem Ciechanowskim pod nr tel. 56 611 52 25.

Proszę o składanie wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Informuję, że dla ułatwienia wypełniania wniosków o przyznanie nagród Ministra/Kuratora została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o te nagrody (zał. nr 3).

Materiały

1. Wzór pisma przewodniego, adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – pobierz DOCX

2. Wzór oświadczenia kandydata do przyznania nagrody Ministra/Kuratora – pobierz DOCX

3. Instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o przyznanie nagrody Ministra/Kuratora – pobierz DOCX

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Ministra/Kuratora – pobierz DOCX

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – pobierz DOCX

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024