Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do pracy na danym stanowisku oraz osób niebędących nauczycielami

Wyrażenie zgody na zatrudnienie powinno dotyczyć jedynie wyjątkowych sytuacji, w których brak zgody kuratora uniemożliwiłby realizację procesu dydaktycznego.

Podstawa prawna:

 1. Wyrażanie zgody przez kuratora na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.).
 2. Wyrażanie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem art. 15 ust. 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Wymagana dokumentacja:

Wniosek dyrektora szkoły lub placówki, którym wnosi o zgodę na zatrudnienie osoby mającej nauczać przedmiotu lub prowadzić dany rodzaj zajęć bez odpowiednich kwalifikacji, ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej. W uzasadnieniu wniosku należy:

   • wskazać powód zaistnienia konieczności zatrudnienia osoby do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć bez wymaganych kwalifikacji,
   • podać informację o przedmiocie lub rodzaju zajęć, jakie ma prowadzić dana osoba oraz o wymiarze godzin, na jaki ma być zatrudniona,
   • uzasadnić wybór danego kandydata i wskazać czy posiada przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Załączniki do wniosku:

 1. Uwierzytelnione przez dyrektora lub pracownika szkoły lub placówki dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia osoby proponowanej do zatrudnienia. W przypadku nauczyciela należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzające przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela.
 2. Potwierdzenie zgłoszenia potrzeby pozyskania danego specjalisty do bazy danych prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w PIKO („Oferty pracy dla nauczycieli”).
 3. Dokumenty potwierdzające podjęcie przez dyrektora szkoły lub placówki działań mających na celu zatrudnienie nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje (zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu pracy potwierdzające, iż w bazie osób bezrobotnych nie figurują nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie kierunkowe, którzy mogliby podjąć zatrudnienie w szkole lub placówce zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami).

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska lub w sprawie zatrudnienia w szkole lub placówce osoby niebędącej nauczycielem, są rozpatrywane w razie potrzeby zatrudnienia pracownika od nowego roku szkolnego, po 15 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.
 2. Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska lub w sprawie zatrudnienia w szkole lub placówce osoby niebędącej nauczycielem, są rozpatrywane w razie potrzeby zatrudnienia pracownika w trakcie roku szkolnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.
 3. Osoba niebędąca nauczycielem, zatrudniana przez dyrektora szkoły lub placówki na podstawie zgody wydanej przez kuratora oświaty, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację o tym, że: 
   • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (np. oświadczenie);
   • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (informację z Krajowego Rejestru Karnego).

Materiały

 1. Wniosek​ dyrektora szkoły, placówki – docx, 19KB
 2. Wniosek dyrektora szkoły, placówki – pdf, 173 KB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024