Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) nadzór pedagogiczny polega na:

  1. Obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

  2. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

  3. Udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

  4. Inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Nadzorowi podlega w szczególności:

  1. Posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć;

  2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;

  3. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

  4. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;

  5. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

  6. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 15).

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024