Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Podstawowe informacje

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. Kuratorium jest aparatem pomocniczym kuratora oświaty, służącym do wykonywania przez kuratora zadań i kompetencji wynikających w szczególności z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z przepisów odrębnych.

Komórki organizacyjne

W skład Kuratorium wchodzą następujące komórki organizacyjne – wydziały, delegatury i stanowiska pracy bezpośrednio podporządkowane Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty:

 • Wydział Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej;
 • Wydział Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek;
 • Wydział Strategii i Rozwoju Edukacji;
 • Wydział Administracyjno-Organizacyjny;
 • Delegatura w Toruniu;
 • Delegatura we Włocławku;
 • Zespół Prawny – radcy prawni, w tym radca prawny – koordynator kierujący pracami Zespołu Prawnego;
 • Główny Księgowy, kierujący Zespołem Finansowo-Księgowym;
 • Zespół Obsługi Informatycznej;
 • Stanowisko do spraw obronnych.

Zakres działania komórek organizacyjnych Kuratorium

 1. Wydział Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, punktami przedszkolnymi, zespołami wychowania przedszkolnego, szkołami podstawowymi.
 2. Wydział Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami ponadpodstawowymi, przedszkolami i szkołami specjalnymi, placówkami, kolegiami pracowników służb społecznych.
 3. Wydział Strategii i Rozwoju Edukacji realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, punktami przedszkolnymi, zespołami wychowania przedszkolnego i szkołami podstawowymi. Wydział podejmuje inicjatywy dotyczące strategii i rozwoju edukacji we wszystkich typach szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Zespół ds. sprawowania nadzoru pedagogicznego w Inowrocławiu realizuje zadania w szkołach i placówkach powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego oraz gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław – miasto, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie, Barcin, Mogilno, Strzelno, Dąbrowa, Jeziora Wielkie. Wizytatorzy – Członkowie Zespołu ds. sprawowania nadzoru pedagogicznego
  w Inowrocławiu podlegają odpowiednio dyrektorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej oraz dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek.
 5. Wydział Administracyjno-Organizacyjny wykonuje następujące zadania przewidziane dla Kuratora, z zakresu ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności polegające na:
   • prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
   • przygotowaniu nowego aktu awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w przypadku uzyskania przez nauczyciela wyższego poziomu wykształcenia;
   • przygotowaniu duplikatu decyzji administracyjnej – aktu awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
   • wykonywaniu zadań przewidzianych dla Kuratora jako organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
   • wydawaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności czynności podejmowanych przez dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących, a także komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w postępowaniach o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego;
   • składaniu wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty;
   • wyznaczaniu dyrektora szkoły lub placówki wykonującego czynności związane z odbywaniem przez nauczyciela stażu w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela.

Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 1. Zadania Delegatury w Toruniu na obszarze działania obejmującym miasta Toruń, Grudziądz, Brodnicę, Wąbrzeźno, Golub Dobrzyń, Chełmno i powiaty toruński, grudziądzki, brodnicki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski i chełmiński opisane są w § 17 ust. 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 2. Zadania Delegatury we Włocławku na obszarze działania obejmującym miasta Włocławek, Lipno, Rypin, Radziejów, Aleksandrów Kujawski i powiaty włocławski, lipnowski, rypiński, radziejowski i aleksandrowski opisane są w § 17 ust. 2 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024