Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wyjaśnienia MEiN dotyczące kształcenia uczniów IV klas techników, którym przedłużono etap edukacyjny

14.06.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało poniższe wyjaśnienia dotyczące kształcenia uczniów IV klas techników, którym przedłużono etap edukacyjny.

W okresie wdrażania reformy związanej z wygaszaniem gimnazjów, w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym przedłużono etap edukacyjny, mają zastosowanie przepisy dotyczące uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy lub nie ukończyli szkoły. Zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 206 r., poz. 60, z późn. zm.), uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r., staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum. Należy pamiętać, że przedłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia należy wnikliwie rozważyć, biorąc pod uwagę wiek, w którym uczeń może uczyć się w szkole ponadpodstawowej – do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309, z późn. zm.).

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024