Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

16.05.2024  /  12132  /  M. Babyszka, J. Paliwoda, W. Guziński

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży, publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wymienionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2023/2024, ukończą szkołę.

W przypadku stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obowiązują następujące procedury i terminy:

I. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca 2024 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

II. Dokumenty należy składać pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną:

a) POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. W kopercie proszę umieścić:

 1. Pismo przewodnie zawierające wykaz załączników, w tym dane osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku i dostępnej w okresie lipca 2024 r. (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy);
 2. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem Uchwały Rady Pedagogicznej, o której mowa w pkt. I;
 3. Wniosek/wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 1) wypełniony pismem komputerowym;
 4. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, które ten uzyskał wyłącznie w roku szkolnym 2023/2024, tj. w okresie od 1 września 2023 roku do dnia złożenia wniosku – w przypadku uzyskania przez kandydata osiągnięcia po dniu złożenia wniosku stosowną informację w tym zakresie należy przekazać niezwłocznie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Treść złożonych dokumentów musi jednoznacznie wskazywać następujące informacje:

a) Nazwa osiągnięcie, uzyskany tytuł/miejsce,
b) Organizator osiągnięcia,
c) Data i miejsce przeprowadzenia osiągnięcia (kraj, miasto, on-line),
dInformację, czy osiągnięcie ma charakter indywidualny czy grupowy (w przypadku osiągnięcia grupowego należy załączyć dokument potwierdzający udział kandydata).

Jeśli powyższe informacje nie są zawarte w treści samego dyplomu, uprzejmie proszę o dopisanie ich na jego odwrocie lub na innej kartce.

5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2);

6. Listę kandydatów do przyznania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 3).

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: stypendium-ministra@kuratorium.bydgoszcz.pl 

Korespondencja powinna zawierać:

 1. Wniosek/wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 1) wypełniony/e pismem komputerowym – nazwa pliku: imię_nazwisko_MEN ucznia (format: word – bez pieczęci i podpisów);
 2. Listę kandydatów do przyznania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Załącznik nr 3) – nazwa pliku: MEN_nazwa szkoły (format: word – bez pieczęci i podpisów).

W treści wiadomości proszę o podanie informacji o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku i dostępnej w okresie do końca lipca 2024 r. (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).

Na podstawie złożonych w formie tradycyjnej dokumentów Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydaje opinię w sprawie złożonych wniosków.

WAŻNE:

 1. Za prawidłowe złożenie wniosku odpowiada dyrektor szkoły kandydata.
 2. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu składania wniosków – wniosek musi wpłynąć w formie tradycyjnej oraz elektronicznej do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 10 lipca 2024 roku.

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy koordynuje zespół wizytatorów: Małgorzata Babyszka (tel. 52 349 76 03), Joanna Paliwoda oraz Wiesław Guziński (tel. 52 349 76 07), e-mail: stypendium-ministra@kuratorium.bydgoszcz.pl

Materiały

 • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – pobierz DOCX
 • Załącznik nr 1a – Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODOpobierz PDF
 • Załącznik nr 3 – Lista kandydatów pobierz DOCX 

UWAGA:
adres poczty e-mail do przekazania wniosku o stypendium ministra:

stypendium-ministra@kuratorium.bydgoszcz.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024