Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

Wysokość opłat akredytacyjnych w 2024 roku

05.01.2024

Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje, że wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1 318,03 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 03/100).

Wysokość opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji określił i podał do wiadomości, zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wynosi ona 1 290,65 zł. W załączniku komunikat Ministra Edukacji.

Opłaty należy wnieść na konto Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: nr 03 1010 1078 0072 8522 3100 0000
tytułem „Opłata za akredytację”.

Załącznik:

  1. Komunikat Ministra Edukacji w sprawie wysokości opłaty za akredytację w 2024 r.
    Komunikat​_Ministra​_Edukacji​_w​_sprawie​_wysokości​_opłaty​_za​_akredytację​_w​_2024​_r.pdf 0.16MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024