Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

„Posiłek w szkole i w domu” 2024 r.

20.03.2024

Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że organy prowadzące przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r. poz. 91). Program ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia ze wsparcia w programie są wyłączone szkoły (lub szkoły filialne), które otrzymały dofinansowanie na podstawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach programu organ prowadzący, może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym:

  • publiczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
  • publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wymienione wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z ww. zadań.

Warunkiem udzielenia dotacji jest zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

  • w przypadku realizacji zadań 1-3 – 80 000 zł;
  • w przypadku realizacji zadania 4 – 25 000 zł.

Przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia wydatki ponoszone w ramach realizacji programu stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Możliwe jest dopuszczenie wydatków majątkowych, ale wyłącznie w ramach wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Oznacza to, że zakup wyposażenia np.: pieca konwekcyjno-parowego, który stanowić będzie wydatek majątkowy, musi być sfinansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Nie dopuszcza się natomiast dzielenia kosztu jednego urządzenia będącego technicznie całością na kilka pozycji kosztorysowych (np.: zmywarka + podstawa do zmywarki + zmiękczacz wody; piec konwekcyjno-parowy + podstawa do pieca + system myjący piec; szatkownica do warzyw + zestaw tarcz).

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, wnioski w Programie „Posiłek w szkole i w domu” należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za pośrednictwem usługi pocztowej na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w nieprzekraczanym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. Koperta powinna zawierać opis: „Posiłek w szkole i w domu” 2024 r.

 Dokumentacja składana przez organy prowadzące:

  • pismo przewodnie,
  • wniosek ostemplowany pieczęcią osób, które będą podpisywać umowę i są wyszczególnione w części I punkt 11 (nazwisko i imię oraz funkcja osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego szkołę) wniosku,
  • załącznik nr 1 do wniosku organu (wykaz szkół objętych wnioskiem) w wersji papierowej,
  • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, tj. osoby fizyczne i prawne,
  • oświadczenie, że w składanym wniosku – w kalkulacji kosztów – przedstawione zostały, zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 rozporządzenia – wydatki bieżące,
  • w przypadku usług remontowych, należy opisać rodzaj usług z podaniem ilości i zakresu.

Prosimy przesłać edytowalną wersję w piku Excel na adres: mleciejewski@kuratorium.bydgoszcz.pl

Osobą udzielającą informacji w zakresie Programu jest: starszy inspektor Renata Juszczak, tel.: 52/ 34-97-602.

Przypominamy jednocześnie, że szkoły składają stosowne dane do organów prowadzących do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje w serwisie: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3.

 

Materiały

Pismo przewodnie ,,Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2024 r., plik PDF, 0,66 MB

Wniosek organu prowadzącego szkołę o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, plik DOCX, 0,06 MB

Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego, plik XLS, 0,03 MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024