Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

10.04.2024

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2024 r.

Plakat konkursu pod nazwą Młodziezowy Delegat do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na rysunku oprócz nazwy konkursu sylwetka kobiety mówiącej przez megafon na tle symbolu ONZ.

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Konkurs skierowany jest do osób posiadających polskie obywatelstwo, urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006, niekaranych, korzystających z pełni praw publicznych, posługujących się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć na dziennik podawczy al. J.Ch. Szucha 14 lub w wersji cyfrowej – podpisanej podpisem elektronicznym przesłać na adres e-mail sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Formularze przesłane  po terminie nie będą rozpatrywane.

Proces wyboru odbywa się w trzech etapach:

  1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Komisja konkursowa wybierze 12 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową w Warszawie lub zdalnie.
  3. Wybór Młodzieżowego Delegata RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Szczegłowe informacji na stronie  https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024