Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Aktualne przepisy prawa oświatowego

29.04.2024 /  M. Tupalska

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000900/U/D20230900Lj.pdf

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002230/U/D20222230Lj.pdf

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000984/U/D20230984Lj.pdf

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001400/U/D20231400Lj.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 438)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000043801.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz.U. poz. 413)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000041301.pdf

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 302)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000030201.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. poz. 234)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000023401.pdf

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 158)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000015801.pdf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U. poz. 152)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000015201.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 151)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000015101.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. poz. 144)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000014401.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (Dz.U. poz. 143)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000014301.pdf

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 110)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000011001.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. poz. 91)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000009101.pdf

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. poz. 83)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000008301.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz.U. poz. 81)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000008101.pdf

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 80)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000008001.pdf

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. poz. 72)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000007201.pdf

ISAP – Internetowy System Aktów Pranych – link do ISAP

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024