Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Dyrektorów / 20.02.2024

Obowiązek lustracji

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć Oświadczenie lustracyjne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633). Oświadczenie lustracyjne składa się w całości (część A i B), bez względu na to, która część wzoru zostanie wypełniona przez osobę kandydującą.

Dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej, na podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 ww. ustawy, winni, zgodnie z art. 7 ust. 3a powyższej ustawy, wyrażając zgodę na ponowne kandydowanie złożyć do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do ustawy.

Oświadczenie lustracyjne oraz Informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesłać lub złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pokój 300, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oświadczenie lustracyjne’ lub „Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” oraz imieniem i nazwiskiem.

Obowiązek złożenia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego dotyczy również osób, którym organ prowadzący na podstawie art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r., poz. 273) – pobierz
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737) – pobierz

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024